Tài khoản người dùng

Hãy điền tên đăng nhập ở Phần mềm quản lý chỉ tiêu kinh doanh của bạn.
Điền mật khẩu đi kèm với tên đăng nhập.